อัตราค่าบริการโดเมน

 • จดใหม่ 420 บาท/ปี
 • ย้ายโดเมน 420 บาท/ปี
 • ต่ออายุ 420 บาท/ปี

 • จดใหม่ 900 บาท/ปี
 • ย้ายโดเมน 900 บาท/ปี
 • ต่ออายุ 900 บาท/ปี

 • จดใหม่ 550 บาท/ปี
 • ย้ายโดเมน 550 บาท/ปี
 • ต่ออายุ 550 บาท/ปี

 • จดใหม่ 1,550 บาท/ปี
 • ย้ายโดเมน 1,550 บาท/ปี
 • ต่ออายุ 1,550 บาท/ปี

 • จดใหม่ 1,250 บาท/ปี
 • ย้ายโดเมน 1,250 บาท/ปี
 • ต่ออายุ 1,250 บาท/ปี

 • จดใหม่ 1,250 บาท/ปี
 • ย้ายโดเมน 1,250 บาท/ปี
 • ต่ออายุ 1,250 บาท/ปี

 • จดใหม่ 550 บาท/ปี
 • ย้ายโดเมน 550 บาท/ปี
 • ต่ออายุ 550 บาท/ปี

 • จดใหม่ 750 บาท/ปี
 • ย้ายโดเมน 750 บาท/ปี
 • ต่ออายุ 750 บาท/ปี

 • จดใหม่ 550 บาท/ปี
 • ย้ายโดเมน 550 บาท/ปี
 • ต่ออายุ 550 บาท/ปี

 • จดใหม่ 2,300 บาท/ปี
 • ย้ายโดเมน 2,300 บาท/ปี
 • ต่ออายุ 2,300 บาท/ปี

 • จดใหม่ 900 บาท/ปี
 • ย้ายโดเมน 900 บาท/ปี
 • ต่ออายุ 900 บาท/ปี

 • จดใหม่ 900 บาท/ปี
 • ย้ายโดเมน 900 บาท/ปี
 • ต่ออายุ 900 บาท/ปี

 • จดใหม่ 650 บาท/ปี
 • ย้ายโดเมน 650 บาท/ปี
 • ต่ออายุ 650 บาท/ปี

 • จดใหม่ 850 บาท/ปี
 • ย้ายโดเมน 850 บาท/ปี
 • ต่ออายุ 850 บาท/ปี

 • จดใหม่ 1,350 บาท/ปี
 • ย้ายโดเมน 1,350 บาท/ปี
 • ต่ออายุ 1,350 บาท/ปี

 • จดใหม่ 900 บาท/ปี
 • ย้ายโดเมน 900 บาท/ปี
 • ต่ออายุ 900 บาท/ปี