อัตราค่าบริการโดเมน

 • จดใหม่ 420 บาท/ปี
 • ย้ายโดเมน 420 บาท/ปี
 • ต่ออายุ 420 บาท/ปี

 • จดใหม่ 900 บาท/ปี
 • ย้ายโดเมน 900 บาท/ปี
 • ต่ออายุ 900 บาท/ปี

 • จดใหม่ 650 บาท/ปี
 • ย้ายโดเมน 650 บาท/ปี
 • ต่ออายุ 650 บาท/ปี

 • จดใหม่ 1,650 บาท/ปี
 • ย้ายโดเมน 1,650 บาท/ปี
 • ต่ออายุ 1,650 บาท/ปี

 • จดใหม่ 1,350 บาท/ปี
 • ย้ายโดเมน 1,350 บาท/ปี
 • ต่ออายุ 1,350 บาท/ปี

 • จดใหม่ 1,350 บาท/ปี
 • ย้ายโดเมน 1,350 บาท/ปี
 • ต่ออายุ 1,350 บาท/ปี

 • จดใหม่ 550 บาท/ปี
 • ย้ายโดเมน 550 บาท/ปี
 • ต่ออายุ 550 บาท/ปี

 • จดใหม่ 800 บาท/ปี
 • ย้ายโดเมน 800 บาท/ปี
 • ต่ออายุ 800 บาท/ปี

 • จดใหม่ 580 บาท/ปี
 • ย้ายโดเมน 580 บาท/ปี
 • ต่ออายุ 580 บาท/ปี

 • จดใหม่ 2,300 บาท/ปี
 • ย้ายโดเมน 2,300 บาท/ปี
 • ต่ออายุ 2,300 บาท/ปี

 • จดใหม่ 1,080 บาท/ปี
 • ย้ายโดเมน 1,080 บาท/ปี
 • ต่ออายุ 1,080 บาท/ปี

 • จดใหม่ 1,080 บาท/ปี
 • ย้ายโดเมน 1,080 บาท/ปี
 • ต่ออายุ 1,080 บาท/ปี

 • จดใหม่ 780 บาท/ปี
 • ย้ายโดเมน 780 บาท/ปี
 • ต่ออายุ 780 บาท/ปี

 • จดใหม่ 900 บาท/ปี
 • ย้ายโดเมน 900 บาท/ปี
 • ต่ออายุ 900 บาท/ปี

 • จดใหม่ 1,480 บาท/ปี
 • ย้ายโดเมน 1,480 บาท/ปี
 • ต่ออายุ 1,480 บาท/ปี

 • จดใหม่ 900 บาท/ปี
 • ย้ายโดเมน 900 บาท/ปี
 • ต่ออายุ 900 บาท/ปี