แจ้งเปลี่ยนแปลงระบบใบกำกับภาษีใหม่

เนื่องจาก บริษัท ปันไอเดีย จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice by Email ) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันให้ระบบการชําระเงิน และระบบภาษีของประเทศก้าวเข้าสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อสอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0

ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ทางบริษัท ได้เปลี่ยนแปลงระบบใบกำกับภาษีใหม่ เป็นระบบ e-Tax Invoice by Email โดยลูกค้าจะได้รับใบกำกับภาษีในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางอีเมล์ที่ใช้ติดต่อกับทีมงาน แทนการส่งเอกสารไปทางไปรษณีย์

ซึ่งไฟล์เอกสารใบกำกับภาษีดังกล่าว จะเป็นเอกสารที่มีตราประทับ รับรองเวลาจาก สพธอ. (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)) สามารถใช้ยืนยันกับกรมสรรพากร เพื่อยื่นภาษีได้ตามปกติ

e-Tax Invoice by Email

ระบบ e-tax Invoice by Email เป็นระบบที่กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)(สพธอ.) และสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ร่วมกันจัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการ ที่ได้รับอนุญาต สามารถจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้รับการประทับตราเวลา (Time Stamp) ผ่านระบบกลางของ สพธอ. โดยรูปแบบของไฟล์จะเป็นประเภท Microsoft Word (. bwin sportfogadás doc , .docx) , Microsoft Excel (.xls , .xlsx) หรือ Portable Document Format (.pdf) เท่านั้น

*ตราประทับเวลาจาก สพธอ. เปรียบเสมือนคำยืนยันจากสรรพากร ว่าเอกสารใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีนี้ สามารถใช้ยืนยันกับกรมสรรพากรได้ ว่าเป็นเอกสารฉบับจริง ที่ใช้เพื่อยื่นภาษีได้

ขั้นตอน

  1. ผู้ขายจัดทำใบกำกับภาษี อิเล็กทรอนิกส์ 1 ฉบับ ต่อ 1 ไฟล์ และใช้อีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับสรรพากร ส่งอีเมล์แนบใบกำกับภาษี ให้ผู้ซื้อ และสำเนา (CC) ให้ระบบ e-Tax Invoice by Email
  2. ใบกำกับภาษีที่ส่งเข้าระบบ e-Tax Invoice by Email จะได้รับการประทับรับรองเวลา Time stamp ที่ระบบกลาง สพธอ.
  3. จากนั้นระบบ e-Tax Invoice by Email จะส่งใบกำกับภาษีที่มีตราประทับแล้ว ส่งกลับไปให้ ผู้ขายและผู้ซื้ออีกครั้ง ซึ่งสามารถนำเอกสารที่มีตราประทับยื่นภาษีได้ตามปกติ

e-Tax Invoice by Email จะช่วยให้ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและคู่ค้า ช่วยลดขั้นตอนวุ่นวายแบบเดิมๆ และยังลดปัญหาเอกสารใบกำกับภาษี ตกหล่น สูญหาย หรือความล่าช้าของการได้รับใบกำกับภาษีอีกด้วย

สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บนี้ค่ะ www.etax.teda.th, www.rd.go.th